Regulamin GLIVE Studio

Informacja o Firmie
Sklep internetowy działający pod adresem www.glive.pl prowadzony jest przez Serigala Tech Grzegorz Kubera z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Żytniej 12 lok. 13, NIP 626-28-28-648, REGON 363872836. Kontakt: e-mail studio@glive.pl.

Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu www.glive.pl są przetwarzane przez Serigala Tech Grzegorz Kubera z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Żytniej 12 lok. 13
2. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane w celu:
- w realizacji umowy,
-. w przypadku założenia konta, w celu świadczenia usług drogą elektroniczną,
- jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celach marketingowych,
- jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu wysłania drogą elektroniczną ankiet badających satysfakcję klientów z dokonanych zakupów w www.glive.pl. W takim zakresie, dane osobowe (w tym adres e-mail oraz informacje o dokonanym zakupie) nadal zostaną do dyspozycji wyłącznie dla Serigala Tech Grzegorz Kubera z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Żytniej 12 lok. 13.
3. Klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania
może uniemożliwić Serigala Tech Grzegorz Kubera realizację umowy lub usługi w należyty sposób.
4. Klient ma m. in. prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia – w tym celu powinien wysłać wiadomość e-mail na adres www.glive.pl o tytule „Zmiana danych osobowych”. W treści wiadomości należy podać powód i zażądać stosownych zmian, np. jeżeli dane są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Ceny
1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.glive.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN).
2. W sklepie internetowym stosowane są następujące kategorie cenowe:
- Cena internetowa – cena obowiązująca przy sprzedaży przez sklep internetowy www.glive.pl
3. Jeżeli ceny zawierają rabat, na stronie www.glive.pl jest to oznaczone komentarzem „Rabat” z wartością procentową rabatu.

Zamówienia
1. Sklep internetowy www.glive.pl umożliwia Klientom:
- składanie zamówień (ofert zakupu) towarów dostępnych w sklepie internetowym www.glive.pl i zawierania umów sprzedaży na odległość.
- uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym www.glive.pl
2. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery,
broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na
stronie www.glive.pl kierowane przez Serigala Tech Grzegorz Kubera do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
3. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.glive.pl. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
4. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
5. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu „zakupione”. 
6. Opłata za zamówienia przyjmowana jest wyłącznie poprzez płatność elektroniczną. Za moment zawarcia umowy uważa się dokonanie płatności na wskazane przez www.glive.pl konto.

Dostawa
1. Produkt/usługa zamówione w sklepie internetowym www.glive.pl dostarczane są za pośrednictwem jednego z dostępnych usługodawców do e-mail marketingu. 
2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
- czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, informacja o wpłynięciu środków pieniężnych na konto Serigala Tech Grzegorz Kubera, wystawienie dokumentu sprzedaży, wysłanie wiadomości z dostępem do produktu)
3. Jeżeli nie ustalono inaczej, Serigala Tech Grzegorz Kubera dostarcza towar nie później niż 3 dni od dnia zawarcia umowy (przyjęcia oferty przez www.glive.pl).
4. Faktury wystawiane są w dacie przygotowania towaru do wysyłki wg kolejności przyjętych
zamówień do realizacji.
5. Wraz z towarem/usługą wydawana jest faktura VAT. W przypadku braku tego dokumentu należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków.

Sposoby płatności
1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta przelewem na rachunek bankowy Serigala Tech Grzegorz Kubera.
2. W przypadku wybrania sposobu płatności – przelewem, Klient powinien uiścić wpłatę niezwłocznie.

Zwrot towaru przez konsumenta
1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na
odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z
dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu
do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną
zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
3) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, np. program edukacyjno-poradnikowy do pobrania po zakupie. Klient, kupując w www.glive.pl i akceptując regulamin wyraża zgodę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 
2. Serigala Tech Grzegorz Kubera nie stosuje polityki towarów zastępczych.

Postanowienia końcowe
1. W kontaktach z klientem, Serigala Tech Grzegorz Kubera korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (w tym e-mail, telefon, czat).
2. Serigala Tech Grzegorz Kubera ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).
3. Serigala Tech Grzegorz Kubera ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy. Zasady
odpowiedzialności zawarte są w Kodeksie cywilnym.
4. Zgodnie z art. 8 us t. 3 pkt 2 li t. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.
5. Korzystanie ze sklepu internetowego www.glive.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
- Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
- Mozilla Firefox w wers ji 34.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy,
JavaScript i cookies,
- minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli
- w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.
6. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na s tronie internetowej www.glive.pl.
7. Regulamin sklepu internetowego www.glive.pl nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).